background

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach ul. Narutowicza 33. Można się z nami kontaktować listownie 95-200 Pabianice, ul. Narutowicza 33.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jerzy Wójcik, można się z nim kontaktować listownie na adres Administratora lub e-mailem na adres sm@um.pabianice.pl. Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Straż Miejską w Pabianicach, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art. 10a tej ustawy, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 • w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 • do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Monitoring

Wykaz miejsc objętych monitoringiem.

Pobierz

Klauzula informacyjna

dotycząca monitoringu wizyjnego

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach, ul. Narutowicza 33, 95-200 Pabianice.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Jerzy Wójcik. Kontakt z IOD możliwy jest pocztą tradycyjną na adres Administratora lub na adres e-mail: sm@um.pabianice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez monitorowanie przestrzeni publicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. f i lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa – Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 9a ust. 1-6 oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.) art. 10a.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa (np. Policja, Sąd, Prokuratura). Dostęp do Pani/Pana danych mają podmioty, które realizują usługi w zakresie obsługi informatycznej i konserwacji systemu monitoringu. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Kamery monitoringu nagrywają obraz (bez dźwięku) w sposób ciągły. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres 20 dni od dnia nagrania. Po upływie tego terminu nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagranie zostało zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa sprostowania, usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 Rozporządzenia UE.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.